Članci  

28Apr

NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU REPUBLIKE SRBIJE

by Admin  Comments (0)
Početkom primene novog Zakona o igrama na sreću (“Sl glasnik RS”, br. 18/2020 – u daljem tekstu: „Zakon“) stupile su na snagu značajne novine u ovoj oblasti, a počeli su i da teku rokovi kojima...
18Mar

ORGANIZOVANJE RADA ZA VREME VANREDNOG STANJA

by Admin  Comments (0)
Usled proglašanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, koja je 16.03.2020. godine objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije (u daljem tekstu: Uredba). Naša advokatska kancelarija...
12Sep

EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA I FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

by Admin  Comments (0)
Eksproprijacija nepokretnosti regulisana je Zakonom o eksproprijaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 53/95, “Sl. list SRJ”, br. 16/2001 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje,...
26Aug

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE – NOVINE I PRAKSA

by Admin  Comments (0)
Od donošenja Zakona o državljanstvu Republike Srbije zajedno sa izmenama i dopunama navedenog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018), kao i od objavljivanja našeg poslednjeg teksta na ovu temu http://sr.law-firm.rs/otpust-iz-drzavljanstva-republike-srbije/, došlo je...
11Feb

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

by Admin  Comments (0)
Ovih dana vodi se javna debata o razmatranju mogućih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, radi daljeg usklađivanja sa domaćim i propisima Evropske Unije. Važeći Zakon o zaštiti konkurencije (“Službeni Glasnik RS”, br. 51/2009 i 95/2013)...
23Dec

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

by Admin  Comments (0)
Zakon o finansijskom obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon) koji je po hitnom postupku usvojila Narodna Skupština Republike Srbije 8. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, uvodi potpuno nove institute, sа...
23Nov

IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

by Admin  Comments (0)
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 09.11.2018. godine Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US i 55/14) – „u daljem tekstu Zakon“. Jedina...
13Nov

OZAKONJENJE OBJEKATA U SVETLU NOVOG ZAKONSKOG REŠENJA

by Admin  Comments (0)
U cilju efikasnijeg sprovođenja postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata, Narodna Skupština Republike Srbije je nedavno usvojila Izmene Zakona o ozakonjenju objekta (“Sl. glasnik RS”, br. 96/15). Nakon izvršenog popisa nezakonito izgrađenih objekata 2015. godine, formirana...
9Nov

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

by Admin  Comments (0)
Skupština Republika Srbije je nedavno usvojila izmene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju, kao i novi Zakon o građevinskim proizvodima, koji set propisa bi trebalo da dovede do efikasnije funkcionisanja sektora građevine.Smatra...
30Oct

OBAVEZE POSLODAVCA U POSTIZANJU BEZBEDNOSTI NA RADU

by Admin  Comments (0)
Bezbedna radna sredina je imperativ u vremenu kad su nezgode i propusti sve učestaliji. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017) predvideo je kao jednu od mera...
11Oct

GDPR I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

by Admin  Comments (0)
GDPR odnosno Regulativa Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti, stupila je na snagu 25. maja 2018. godine i na jedinstven način reguliše ovu materiju. Teritorijalna primena Regulative odnosi se prvenstveno na kompanije koje su...
7Sep

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

by Admin  Comments (0)
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 8. juna 2018 godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon5/2015 i 44/2018) (Zakon). Izmene predviđene...
14Apr

NOVI ZAKON O STRANCIMA REPUBLIKE SRBIJE

by Admin  Comments (0)
Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018) (U daljem tekstu: “Zakon”) stupio je na snagu dana 03.04.2018. godine, s tim što se primena zakona odlaže za 6 meseci odnosno do 03.10.2018. godine. Zakon je...
18Sep

PRENOS UDELA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

by Admin  Comments (0)
Prenos vlasništva nad udelom u društvu sa ograničenom odgvornošću regulisan je odredbama  Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) (U daljem tekstu: ”Zakon”). Prenos udela je...
29Apr

STICANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE PRIJEMOM

by Admin  Comments (0)
Prijem u državljanstvo Republike Srbije (U daljem tekstu:”Državljanstvo”) regulisan je Zakonom o državljanstvu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) (U daljem tekstu:”Zakon”). Pored Zakonskih uslova za sticanje državljanstva koji se odnose na...
7Feb

KAKO POSLOVATI U REPUBLICI SRBIJI

by Admin  Comments (0)
Osnivanje privrednih subjekata Privredni subjekti mogu poslovati i biti organizovani u pravnoj formi kao: (i) Preduzetnik, (ii) Ortačko društvo, (iii) Komanditno društvo, (iv) Društvo sa ograničenom odgovornošću, (v) Akcionarsko društvo, (vi) Predstavništvo stranog privrednog društva,...
30Jan

NOVI LOGO

by Admin  Comments (0)
Dragi klijenti i prijatelji, Obaveštavamo Vas da je naša advokatska kancelarija promenila logo. Nadamo se da će Vam se svideti kao i nama!
27Oct

DOZVOLA ZA RAD STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

by Admin  Comments (0)
Rad stranaca u Republici Srbiji reguliše se Zakonom o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014), (U daljem tekstu: “Zakon”) i Pravilnikom o dozvolama za rad (Sl. glasnik RS br. 94/15). Stranac koji se zapošljava...
16Jun

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

by Admin  Comments (0)
Otpust iz državljanstva Republike Srbije regulisan je Zakonom o državljanstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) (U daljem tekstu: „Zakon“). Državljaninu Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije može prestati otpustom u skladu sa Zakonom. Postupak...
19May

BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

by Admin  Comments (0)
Boravak stranaca u Republici Srbiji reguliše Zakon o strancima(“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008)(U daljem tekstu: „Zakon”). Zakon uređuje i poznaje tri vrste boravka:(1) boravak do 90 dana; (2) privremeni boravak; (3) stalno nastanjenje. – Za...
23Jan

HR SEMINAR 25.02.2016. – „MOBING“

by Admin  Comments (0)
Obaveštavamo Vas da će se 25.02.2016. godine u organizaciji Nemačko-Srpskog Privrednog Udruženja (DSW) i DOBA Fakulteta održati HR Radna grupa. Tom prilikom će naš advokat Damir Petrović održati predavanje na temu „Mobinga“. Saznajte više o...
3Nov

Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015)

by Admin  Comments (0)
Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, 23. oktobra 2015. Godine, donela je Zakon o ulaganjima. Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015), stupa na snagu osmog dana od...
7Oct

Zakon o porezu na dodatu vrednost

by Admin  Comments (0)
Narodna skupština Republike Srbije na sednici Sedamnaestog vandrednog zasedanja u 2015. godini, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost . Zakon je stupio na snagu 04.10.2015. godine, a primenjuje...
3Oct

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

by Admin  Comments (0)
Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon) uz...