ODGOVORNOST ZA POVREDU I NAKNADA PRETRPLJENE ŠTETE U JAVNOM PREVOZU

201909.23
0
2

Za bezbednost putnika u javnom prevozu odgovoran je prevoznik.  U tom smislu u skladu sa zakonskim propisima svi putnici u javnom prevozu su osigurani polisom osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja-nezgode kao i polisom osiguranja od odgovornosti. Šteta koja je pokrivena osiguranjem može biti materijalna (troškovi lečenja, izgubljena zarada, troškovi advokata, uništene materijalne stvari, itd.) i nematerijalna (pretrpljeni fizički bolovi,pretrpljeni duševni bolovi zbog naruženosti i pretrpljenog straha i umanjenje opšte životne aktivnosti).

Prilikom nastanka osiguranog slučajamogu se predvideti dve situacije kada na lice mesta izađe policija radi sačinjavanja zapisnika i kada to nije bio slučaj. U slučaju da policija nije sačinila zapisnik poželjno je zabeležiti podatak o vozilu u kome se šteta dogodila, kao što je registarski broj vozila, garažni broj ili broj linije i ime prevoznika (GSP, Lasta i dr.)  i zapamtiti vreme i mesto kada se nezgoda dogodila.

Kako bi se ostvarilo pravo na naknadu štete neophodno je prvenstveno prijaviti nastalu štetu dispečerskom centru prevoznika, a zatim sledi podnošenje zahteva za naknadu štete osiguravajućem društvu uz koji se prilaže sva relevantna medicinska dokumentacija. Zahtev se može podneti po osnovu prava na naknadu štete po polisi osiguranja putnika u javnom prevozu i po polisi osiguranja od odgovornosti, a sve u zavsnosti od prirode nezgode.

Prilokom odlučivanja o pravu na naknadu štete osiguravajuće društvo će prvenstveno uzeti u razmatranje zapisnik policije o nezgodi, a u slučaju da isti ne postoji zahtevaće da ugovarač osiguranja, odnosno vozač vozila dostavi svoju izjavu o nezgodi. U pogledu utvrđivanja visine nastale štete, ceniće se dokazi koji potkrepljuju materijalnu štetu i isključivo dostavljena medicinska dokumentacija koja u tom smislu mora da potvrdjuje vezu izmedju nesrećnog slučaja i povreda, kao i vrstu povrede ipostojanje trajnih zdravstvenih posledica koje su nastale.Trajne zdravstvene posledice osiguravajuće društvo uzima kao postojanje trajnog invaliditeta u određenom stepenu (%) u kome je umanjena životna i radna sposobnost  i na osnovu koga određuje visnu naknade u skladu sa opštim uslovima osiguravača.

U praksi osiguravajuća društva u mnogim slučajevima odbijaju podnete odštetne zahteve iz razloga nedostatka dokaza, odnosno veze izmedju povrede i prijavljene nezgode, pa u tom smislu je neophodno pribaviti sve informacije i izjave od prevoznika kako bi se uzročno posledična veza utvrdila pisanim dokazima. Takođe, po odštetnom zahtevu po polisi od odgovornosti, osiguravajuća društva se pozivaju na nepostojanje krivice na strani prevoznika/vozača,  pa u tom smislu je neophodno sam zahtev ili prigovor na negativnu odluku obrazložiti zakonskim odredbama koje upućuju na odgovornost bez obzira na postojanje krivice.


Advokat Stefan Mojsić

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.