BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Boravak stranaca u Republici Srbiji reguliše Zakon o strancima(“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008)(U daljem tekstu: „Zakon”). Zakon uređuje i poznaje tri vrste boravka:(1) boravak do…

DOZVOLA ZA RAD STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Rad stranaca u Republici Srbiji reguliše se Zakonom o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014), (U daljem tekstu: “Zakon”) i Pravilnikom o dozvolama za…

EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA I FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

Eksproprijacija nepokretnosti regulisana je Zakonom o eksproprijaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 53/95, “Sl. list SRJ”, br. 16/2001 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br….

GDPR I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

GDPR odnosno Regulativa Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti, stupila je na snagu 25. maja 2018. godine i na jedinstven način reguliše ovu materiju….

HR SEMINAR 25.02.2016. – „MOBING“

Obaveštavamo Vas da će se 25.02.2016. godine u organizaciji Nemačko-Srpskog Privrednog Udruženja (DSW) i DOBA Fakulteta održati HR Radna grupa. Tom prilikom će naš advokat…

INFORMACIJA VEZANA ZA STUPANJE NA SNAGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

1. oktobra 2018. godine stupa na snagu najveći broj izmena Zakona o privrednim društvima. Za više detalja molimo pogledajte na našem sajtu članak o Izmenama…

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom…

IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 09.11.2018. godine Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13…

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 8. juna 2018 godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011,…

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Skupština Republika Srbije je nedavno usvojila izmene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju, kao i novi Zakon o građevinskim proizvodima, koji set…

KAKO POSLOVATI U REPUBLICI SRBIJI

Osnivanje privrednih subjekata Privredni subjekti mogu poslovati i biti organizovani u pravnoj formi kao: (i) Preduzetnik, (ii) Ortačko društvo, (iii) Komanditno društvo, (iv) Društvo sa…

NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O RADU (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017)

Narodna skupština je 14. decembra 2017. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji stupa na snagu 25.12.2017. godine. Najvažnije izmene su:…

NOVA PRAVILA ZA UPRAVLJANJE BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA-DRONOVIMA U REPUBLICI SRBI

Donošenjem novog Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020) koji stupa na snagu 15.02.2020 godine između ostalog propisana su nova pravil akoja se…

NOVA REŠENJA U PORESKOJ MATERIJI – STIMULISANJE MALIH PRIVREDNIKA

Narodna skupština Republike Srbije je 29. decembra 2015. godine usvojila set od sedam zakona sa ciljem poboljšanja određenih rešenja u poreskoj materiji: Zakon o izmenama…

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

Zakon o finansijskom obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon) koji je po hitnom postupku usvojila Narodna Skupština Republike Srbije 8. juna 2018. godine, a primenjuje se…

NOVI LOGO

Dragi klijenti i prijatelji, Obaveštavamo Vas da je naša advokatska kancelarija promenila logo. Nadamo se da će Vam se svideti kao i nama!

NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU REPUBLIKE SRBIJE

Početkom primene novog Zakona o igrama na sreću (“Sl glasnik RS”, br. 18/2020 – u daljem tekstu: „Zakon“) stupile su na snagu značajne novine u…

NOVI ZAKON O STRANCIMA REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018) (U daljem tekstu: “Zakon”) stupio je na snagu dana 03.04.2018. godine, s tim što se primena zakona…

NOVI ZAKON O TRGOVINI I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Narodna skupština RS usvojila je dana 22. jula 2019. godine dva usko povezana zakona, Zakon o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) i Zakon o…

OBAVEZE POSLODAVCA U POSTIZANJU BEZBEDNOSTI NA RADU

Bezbedna radna sredina je imperativ u vremenu kad su nezgode i propusti sve učestaliji. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br….

ODGOVORNOST ZA POVREDU I NAKNADA PRETRPLJENE ŠTETE U JAVNOM PREVOZU

Za bezbednost putnika u javnom prevozu odgovoran je prevoznik.  U tom smislu u skladu sa zakonskim propisima svi putnici u javnom prevozu su osigurani polisom…

ORGANIZOVANJE RADA ZA VREME VANREDNOG STANJA

Usled proglašanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, koja je 16.03.2020. godine objavljena u Službenom…

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Otpust iz državljanstva Republike Srbije regulisan je Zakonom o državljanstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) (U daljem tekstu: „Zakon“). Državljaninu Republike Srbije, državljanstvo…

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE – NOVINE I PRAKSA

Od donošenja Zakona o državljanstvu Republike Srbije zajedno sa izmenama i dopunama navedenog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018), kao i od…

OZAKONJENJE OBJEKATA U SVETLU NOVOG ZAKONSKOG REŠENJA

U cilju efikasnijeg sprovođenja postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata, Narodna Skupština Republike Srbije je nedavno usvojila Izmene Zakona o ozakonjenju objekta (“Sl. glasnik RS”, br….

PRAVO STRANIH DRŽAVLJANA DA STIČU NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Pravo stranih lica (fizičkih i pravnih) da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije, pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o…

PRENOS UDELA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Prenos vlasništva nad udelom u društvu sa ograničenom odgvornošću regulisan je odredbama  Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr….

STATUS STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI ZA VREME VANREDNOG STANJA

Kako bi regulisala status stranih državljana u Republici Srbiji za vreme trajanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o statusu stranih državljana u…

STICANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE PRIJEMOM

Prijem u državljanstvo Republike Srbije (U daljem tekstu:”Državljanstvo”) regulisan je Zakonom o državljanstvu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) (U daljem tekstu:”Zakon”)….

VAZDUHOPLOVNO PRAVO – KORIŠĆENJE BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVA-DRONOVA U REPUBLICI SRBIJI

Korišćenje bespilotnih vazduhoplova, koji su takođe poznati kao dronovi, postalo je u današnje vreme sve više zastupljeno. Danas se dronovi više ne koriste samo u…

ZAKON IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kojim je predviđena…

ZAKON O LOBIRANJU KAO DEO NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Uticaj privatnog sektora na donošenje zakona i odlučivanje u javnom sektoru u Srbiji je ovih dana stavljen pod zakonski okvir. Usvajanje zakona kojim se uređuje…

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podneli su, 30. septembra 2015. godine, predlog Ustavnom sudu da proglasi neustavnom, kao diskriminatornu, odredbu Zakona o načinu…

Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015)

Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, 23. oktobra 2015. Godine, donela je Zakon o ulaganjima. Zakon o ulaganjima…

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, kojim…

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

Ovih dana vodi se javna debata o razmatranju mogućih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, radi daljeg usklađivanja sa domaćim i propisima Evropske Unije. Važeći Zakon…

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Sedamnaestog vandrednog zasedanja u 2015. godini, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost…

NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU REPUBLIKE SRBIJE

Početkom primene novog Zakona o igrama na sreću (“Sl glasnik RS”, br. 18/2020 – u daljem tekstu: „Zakon“) stupile su na snagu značajne novine u…

STATUS STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI ZA VREME VANREDNOG STANJA

Kako bi regulisala status stranih državljana u Republici Srbiji za vreme trajanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o statusu stranih državljana u…

ORGANIZOVANJE RADA ZA VREME VANREDNOG STANJA

Usled proglašanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, koja je 16.03.2020. godine objavljena u Službenom…

NOVA PRAVILA ZA UPRAVLJANJE BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA-DRONOVIMA U REPUBLICI SRBI

Donošenjem novog Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020) koji stupa na snagu 15.02.2020 godine između ostalog propisana su nova pravil akoja se…

ODGOVORNOST ZA POVREDU I NAKNADA PRETRPLJENE ŠTETE U JAVNOM PREVOZU

Za bezbednost putnika u javnom prevozu odgovoran je prevoznik.  U tom smislu u skladu sa zakonskim propisima svi putnici u javnom prevozu su osigurani polisom…

EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA I FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

Eksproprijacija nepokretnosti regulisana je Zakonom o eksproprijaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 53/95, “Sl. list SRJ”, br. 16/2001 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br….

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE – NOVINE I PRAKSA

Od donošenja Zakona o državljanstvu Republike Srbije zajedno sa izmenama i dopunama navedenog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018), kao i od…

NOVI ZAKON O TRGOVINI I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Narodna skupština RS usvojila je dana 22. jula 2019. godine dva usko povezana zakona, Zakon o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) i Zakon o…

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

Ovih dana vodi se javna debata o razmatranju mogućih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, radi daljeg usklađivanja sa domaćim i propisima Evropske Unije. Važeći Zakon…