ADVOKAT DAMIR PETROVIĆ
Managing Partner

 

Advokat Damir Petrović je osnivač advokatske kancelarije PETROVIĆ MOJSIĆ & PARTNERS.

Damir ima više od 16 godina radnog iskustva u oblasti korporativnog prava, osiguranja, ugovornog prava, intelektualna svojina, radnog prava, vazdušnog i pomorskog prava, arbitraže, stranih investicija, javnih nabavki, stečaja, parničnog i izvršnog postupka.

Posebno iskustvo stekao je u oblasti privrednog i radnog prava. Pružao je usluge savetovanja privrednim subjektima od momenta osnivanja privrednog društva, preko statusnih promena u društvu, prodaje udela, istupanja člana društva, likvidacije, stečaja privrednog društva i dr. U oblasti radnog prava pružao je kompletnu pravnu podršku privrednim subjektima u delu izrade opštih i pojedinačnih akata, zabrane konkurencije, naknade štete na radu, rešavanja viška zaposlenih, otkaza ugovora o radu, kolektivnog pregovaranja sa sindikatima i utvrđivanja reprezentativnosti i dr.

Damir takođe poseduje značajno iskustvo u vezi sa osnivanjem aviokompanija, pribavljanjem neophodnih dozvola radi pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju, zakupom vazduhoplova, prodajom i prenosom vlasništva na vazduhoplovu, kao i „due diligence“ vazduhoplovne regulative za potrebe klijenata.

Član je advokatske komore u Beogradu i velikog broja udruženja pravnika. Autor je stručnih tekstova u više izdavačkih kuća, a takođe se istakao kao predavač na stručnim skupovima i seminarima.

Jezici: srpski, engleski, italijanski

Kontakt:
Tel: +381 11 32 40 378
Mob: +381 69 605 295
Email: damir.petrovic@law-firm.rs
Skype: lawfirmbelgrade
www.law-firm.rs