NOVA REŠENJA U PORESKOJ MATERIJI – STIMULISANJE MALIH PRIVREDNIKA

201601.21
Off
4

Narodna skupština Republike Srbije je 29. decembra 2015. godine usvojila set od sedam zakona sa ciljem poboljšanja određenih rešenja u poreskoj materiji:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;

Neke od najvažnijih izmena su proširenje dometa stimulativnih mera za zapošljavanje, odnosno uvođenje istih za mikro i mala produzeća, kao i za preduzetnike koji zaključno sa 31. decembrom 2017. godine imaju, po ispunjavanju određenih uslova, pravo na oslobođenje poreza na zarade za svako novozaposleno lice pod glavnim uslovom da zaposle najmanje dva nova lica, i to u visini od 75% od iznosa poreza na zaradu. Ostali poslodavci imaju pravo na oslobođenja u visini od 65% – 1 do 9 novozaposlenih, 70% – 10 do 99 novozaposlenih i 75% – preko 100 novozaposlenih (Zakon o porezu na dohodak građana).

Dalje, novi Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđa smanjenje kazne za fizička lica koja padnu u docnju u vezi sa plaćanjem poreza sa ranijih 50.000 na 5.000 RSD, kao i kazne za privredna društva koja padnu u docnju sa ranijih 150.000 na 100.000 RSD.

Takođe, dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje ne zastarevaju, a naplaćuju se po obrnutom redu u odnosu na ranija zakonska rešenja: prvo se naplaćuje glavni poreski dug, pa pripadajuće kamate, pa troškovi naplate.

U skladu sa politikom proširenja dometa stimulativnih mera poslodavcima uvodi se povraćaj doprinosa za novozaposlena lica u iznosu od 65% (od 1 do 9 novozaposlenih), 70% (od 10 do 99 novozaposlenih) i 75% (preko 100 novozaposlenih), kao i povraćaj doprinosa za mala i mikro pravna lica, kao i preduzetnike koji zaposle najmanje dva nova lica u iznosu od 75% od ukupnih doprinosa (kako na teret poslodavca, tako i na teret zaposlenog) takođe zaključno sa 31. decembrom 2017. godine (čl. 45 i čl. 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje).