Naša advokatska kancelarija može da Vam pruži pravnu podršku u oblasti:

Arbitraža i Posredovanje

arbitraža

Naša advokatska kancelarija pruža klijentima asistenciju, zastupanje i pravne savete u svim fazama arbitražnog postupka. To uključuje pregovore pre otpočinjanja arbitražnog postupka, vođenje arbitražnog postupka i zastupanje u postupku.

Takođe naše usluge pružamo i pred domaćim sudovima prilikom zastupanja u zahtevima za izvršenje ili protiv izvršenja inostranih arbitražnih sporazuma i odluka, kao i prilikom iniciranja privremenih mera radi obezbeđenja sprovođenja arbitražnog postupka i izvršenja arbitražnih odluka.

Avijacija i MRO

aviation

Naša advokatska kancelarija je osposobljena da pruži punu pravnu podršku u radu avio-prevoziocima, aerodromima, operaterima aerodroma kao i privrednim društvima koje se bave održavanjem i opravkom vazduhoplova.

Pružamo usluge koje se odnose na:

 • Sastav i pravna analiza, (i) „dry/wet“ lizinga, (ii) čarter ugovora, (iii) „codeshare“ ugovora, (iv), ugovora o zemaljskom opsluživanju, (v)ugovora o održavanju vazduhoplova, (vi) ugovora o održavanju motora i komponenti, (vi) ugovora o nabavci rezervnih delova za održavanje vazduhoplova, (vii) ugovora o obuci vazduhoplovnog osoblja
 • Zastupanje avio-prevozilaca pred Direktoratom Civilnog Vazduhoplovstva (dalje: „DCV“) u postupku izdavanja sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i pribavljanja operativne dozvole
 • Zastupanje avio-prevozilaca u postupku upisa ili brisanja vazduhoplova iz Registra vazduhoplova
 • Zastupanje avio-prevozilaca u svim ostalim postupcima pred DCV-om
 • Zastupanje pred lokalnim i inostranim osiguravačima i reosiguravačima u postupku pribavljanja usluge osiguranja od odgovornosti, profesionalne odgovornosti, osiguranja imovine i sl
 • Zastupanje pred osiguravačima u postupku naplate štete po osnovu polise osiguranja od odgovornosti, profesionalne odgovornosti
 • Pravnu proveru upisanih vazduhoplova u Registar vazduhoplova Srbije, u smislu svojinsko pravnog statusa i upisanih tereta
Intelektualna svojina

intelektualna-svojina

Naša advokatska kancelarija može da ponudi pravna rešenja idealna za vašu kompaniju u vezi svih pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu.

Našim klijentima pružamo podršku kroz širok spektar usluga, kao što su:

 • Pretraga i registracija žiga, patenta i dizajna, kontrola anuiteta i obnove
 • Registracija autorskih prava
 • Licenciranje, prenos tehnologija i druge transakcije vezane za prava intelektualne svojine
 • Mere protiv krivotvorenja-falsifikovanja
 • Zaštita prava intelektualne svojine
 • Zastupanje i rešavanje sporova
 • Registracija i zaštita imena domena, internet stranica i njihovog sadržaja
 • Ostala sporedna prava intelektualne svojine
Izvršenje

izvrsenje

Imate potraživanje koje je neophodno naplatiti u Srbiji?

Naša advokatska kancelarija Vam može pružiti pravnu pomoć u svim fazama izvršnog postupka.

U cilju pružanja najefikasnije usluge naš tim će utvrditi solventnost dužnika, postojanje pokretne i nepokretne imovine, inicirati sprovođenje privremene mere i proceniti isplativost sprovođenja izvršenja za klijenta.

Javne nabavke

javne nabavke

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners savetuje i asistira klijentima u svim fazama postupka javnih nabavki.

Naše usluge izmedju ostalih obuhvataju izradu i pregled tenderske dokumentacije kao i obezbeđivanje sve neophodne dokumentacije za učestvovanje na tenderu.

U slučajevima povrede i zloupotrebe prava, zastupamo klijente pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u javnim nabavkama i podnosimo neophodne zahteve i druge dokumente u postupku zaštite prava ponuđača.

Korporativno pravo

korporativno_pravo

Pružamo Vam širok spektar pravnih usluga u oblasti kompanijskog prava, koje uključuju osnivanje i korporativno upravljanje.

Naš tim brine o usaglašenosti Vašeg poslovanja sa relevantnom pravnom regulativom, kako bi Vaše društvo nesmetano funkcionisalo na tržištu Republike Srbije.

Naše usluge uključuju:

 • Pružanje pravnih saveta u vezi sa osnivanjem privrednih društava, pripremu neophodne dokumentacije za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarskog društva i drugih pravnih formi privrednih društava
 • Registracija (i) osnivanja privrednog društva, (ii) poslovnih podataka i promena, (iii) podnošenje ostalih registracionih prijava u Agenciji za privredne registre
 • Pripremu neophodne dokumentacije i savetovanje prilikom statusnih promena, povećanja I smanjenja kapitala društva
 • Pravno savetovanje u vezi sa korporativnim upravljanjem
 • Izradu osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika, internih procedura, odluka i drugih internih kompanijskih akata
 • Pripremu i savetovanje u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, izvršnih I nadzornih odbora
Krivično pravo

Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge u svakoj fazi istrage i krivičnog postupka. Možemo Vas zastupati i pružiti pravnu pomoć u sudskom postupku kao i u istragama vođenim od strane javnog tužioca ili poreskih vlasti. Ukoliko Vam je potreban branilac, priprema svedoka za saslušanje ili pravni savet, naše dugogodišnje iskustvo u krivičnim i poreskim slučajevima Vam garantuje da ćete biti u “sigurnim rukama“ tokom čitavog postupka. U slučaju pretresa stana, hapšenja, saslušanja, konfiskacije imovine, podizanja optužnice, optužnog predloga kao i u svim ostalim krivičnim stvarima možete nas kontaktirati i bićemo Vam na raspolaganju u kratkom roku.

M & A

M&A

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners savetuje klijente prilikom transakcija spajanja, pripajanja i preuzimanja privrednih društava, kao i u drugim povezanim oblastima.

Našim klijentima pružamo podršku kroz širok spektar usluga:

 • Pravna analizu društva “due diligence”
 • Izrada sporazuma o neobelodanjivanju poverljivih informacija
 • Sprovođenje i izrada dokumentacije prilikom transakcija
 • Pravna podrška nakon transakcije
 • Savetovanje prilikom promene upravljanja
 • Asistiranje prilikom kupovine/prodaje imovine ili celokupnog poslovanja
 • Asistiranje prilikom dostavljanja ili prihvatanja ponude
 • Savetovanje u vezi sa zajedničkim ulaganjem “Joint ventures”
Matične Knjige

U okviru naših usluga u ovoj oblasti zastupamo klijente u mnogobrojnim postupcima koji se sprovode pred državnim organima Republike Srbije kao i pred organima lokalne samouprave, a posebno pred:

 • Matičnim službama (Upisi i promene podataka u matičnim knjigama, Izvodi iz matičnih knjiga, Uverenja o bračnom stanju, Uverenja o državljanstvu i dr.)
 • Ministarstvom unutrašnjih poslova (Uverenja iz kaznene evidencije - "Potvrde o nekažnjavanju", Uverenja o prebivalištu, Pribavljanje ili produženje privremenog boravka, Otpust iz državljanstva i dr.)
 • Centrom za socijalni rad (Potvrde o izmirenim obavezama izdržavanja ili nepostojanju istih i dr.)
 • Poreskom upravom (Potvrde o izmirenim poreskim obavezama i dr.)
Nepokretnosti

nekretnine

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners savetuje klijente u svim transakcijama vezanim za nekretnine, kao i u drugim povezanim oblastima. Veliko iskustvo i stručnost u oblasti prometa nekretnina, omogućava nam da savetujemo klijente u velikom broju različitih transakcija u različitim sektorima, kao što su poslovni prostori, lokali, industrijski objekti, hoteli i rezidencijalni objekti.

Naše usluge obuhvataju:

 • Savetovanje i izradu ugovora o kupoprodaji nekretnina i ugovora o zakupu komercijalnih i rezidencijalnih objekata
 • Registraciju prava i zabeležbi u katastru nepokretnosti
 • Uspostavljanje, realizacija i brisanje hipoteke
 • Pružanje pravne pomoći klijentima u procedurama za dobijanje dozvola za izgradnju, zoniranje i registraciju pred nadležnim organima
 • Pravnu analizu dokumentacije i prava na nepokretnostima
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama
Osiguranje i Reosiguranje

osiguranje

Naša advokatska kancelarija pruža svobuhvatnu pravnu podršku u vezi osiguranja i reosiguranja na tržištu Srbije, koja uključije, ali ne ograničava se na:

 • Savetovanje u pogledu pregovora i plasiranja polise osiguranja
 • Asistencije kod podnošenja odštetnog zahteva
 • Pregovore, poravnanja i zaključenja “policyholder releases”
 • Sudske sporove oko pokrića i odbijenih odštetnih zahteva osiguranika, osiguravača i reosiguravača
Parnica

parnica

Stojimo Vam na raspolaganju za pružanje pravne podrške u privrednim odnosima uključujući i zastupanje klijenata pred sudovima i drugim državnim organima, u oblastima kao što su: finansije i bankarstvo, stečaj, osiguranje, intelektualna svojina, informacione tehnologije, projekti i izgradnja, nekretnine, trgovina, transport i špedicija, pomorski sporovi, profesionalna odgovornost.

Naše usluge se odnose na:

 • Savetovanje i zastupanje klijenata u svim fazama parničnog i izvršnog postupka
 • Analizu rizika vođenja postupka i upravljanje rizikom
 • Priprema i pripkupljanje dokaza, pripremanje tužbi, redovnih i vanrednih pravnih lekova, podnesaka i drugih zahteva
 • Savetovanje klijenata u vezi postojanja mogućnosti mirnog rešavanja sporova-posredovanje
 • Pripremanje, izrada i sprovođenje sudskih i vansudskih poravnanja
Planiranje i Izgradnja

planiranje i izgradnja

Naša advokatska kancelarija pruža klijentima mogućnost rada i saradnju sa iskusnim advokatima koji u svojoj praksi pokrivaju raznovrsne specijalističke oblasti. Ovakvim oblikom saradnje našim klijentima omogućavamo da na jednom mestu dobiju sve odgovore na pravna pitanja koja se pojavljuju u realizaciji njihovog projekta.

Našim klijentima pružamo podršku kroz širok spektar usluga, kao što su:

 • Savetovanje i priprema neophodne projektne dokumentacije
 • Pregovaranje i izrada ugovora o građenju za različite građevinske projekte (hoteli, poslovni i stambeni prostor , industrijski i infrastrukturni projekti itd.)
 • Pravna analiza projekta “Due diligence”
 • Rešavanje sporova i zastupanje u sudskim postupcima
Pomorsko pravo

pomorsko pravo

U oblasti plovidbenog prava savetujemo i zastupamo klijente prilikom izgradnje, puštanja u upotrebu, kupovine/prodaje, osiguranja i registracije plovila, uključujući i pitanja sa elementom inostranosti koja se odnose na plovila, operatera i posadu brodova.

Takođe naše usluge obuhvataju zastupanje interesa klijenata prilikom posredovanja i pred arbitražnim i redovnim sudovima u vezi sporova koji proizilaze iz čarter ugovora, prevoza robe-teretnih listova, zakonskih i ugovornih zaloga, šteta i odgovornosti.

Poresko pravo

Poresko pravo

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners pruža širok spektar usluga u oblasti poreskog prava. Naši advokati blisko sarađuju sa finansijskim službama kako bi što bolje upoznali potrebe naših klijenta, a sve u cilju smanjenja poreskog opterećenja. Naše usluge savetovanja odnose se kako na vaše redovno tako i na vanredno poslovanje, a u vezi:

 • Poreza na dobit pravnih lica
 • PDV-a i carine
 • Poreza na imovinu
 • Poreskog planiranja
 • Transfernih cena
 • Zastupanja pred poreskim organima i sudovima
 • Optimiziranja poreskih obaveza i smanjenje poreskog rizika
 • Savetovanja o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama

Naša advokatska kancelarija takođe pruža uslugu savetovanja stranim investitorima u pogledu dvostrukog oporezivanja. Naši advokati će Vam ukazati na postojanje mogućnosti primene ovih poreskih olakšica kao i svu dalju stručnu pomoć vezanu za dvostruko oporezivanje.

Privatizacija

privatizacija

Kao advokatska kancelarija u postupku privatizacije pružamo usluge pravnog savetnika tokom celog procesa privatizacije, što uključuje obavljanje pravne analize “due diligence”, savetovanje oko pravnih pitanja tenderske i aukcijske procedure i restrukturiranja. Takođe naše usluge uključuju savetovanje oko pitanja koja se pojavljuju iz ugovornog i korporativnog prava, kao i zastupanje pred Agencijom za privatizaciju.

Profesionalna odgovornost

profesionalna-odgovornost2

Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge koje se odnose na pravno savetovanje, upravljanje rizikom, medijaciju, sudske sporove i arbitražne postupke. Zahtevi za naknadu šteta koji proističu iz profesionalne odgovornosti imaju negativan uticaj na poslovanje kompanija i pojedinaca, a cilj našeg tima je da se taj uticaj prepozna kako se ne bi odražavao na njihove profesionalne licence, sertifikate, dozvole, ovlašćenja, itd.

Možemo Vam pomoći da identifikujete potencijalne probleme i rizike u okviru vaše delatnosti, kao i da razvijete zaštitne mere za sprečavanje nastanka mogućih zahteva i tužbi. U slučaju da do takvih zahteva ipak dođe, zaštitićemo vaše interese i pružiti vam punu pravnu podršku i u najsloženijim slučajevima.

Radno pravo

radno-pravo

Šta radimo?

Naša advokatska kancelarija svakodnevno se bavi pitanjima iz oblasti radnog prava koja se odnose na radne sporove, zaposlenje, pregovore izmedju zaposlenih i poslodavaca, kolektivne ugovore i sindikate.

Možemo Vam pružiti sveobuhvatnu pravnu pomoć od trenutka osnivanja kompanije u Srbiji. U praksi to znači da Vas možemo savetovati u vezi svih pitanja vezanih za radno pravo:

 • Ugovori o radu
 • Disciplinski i žalbeni postupci
 • Uzbunjivanje
 • Diskriminacija
 • Informisanje zaposlenih i konsultacije
 • Restruktuiranje i višak radne snage
 • Medijacija
 • Pregovori sa sindikatima tokom kolektivnog pregovaranja
 • Radni sporovi i sporovi povodom kolektivnih ugovora
 • Savetovanje u svim oblastima bezbednosti i zdravlja na radu
 • Priprema dokumentacije za izdavanja dozvola za rad stranaca

Cilj nam je da što više doprinosimo poslovanju naših klijenata, redovnim informisanjem o svim promenama propisa u oblasti radnog prava i pružanjem praktičnih saveta kako te promene utiču na poslovanje naših klijenata kao i kako da se te promene sprovedu.

Stečaj

stecaj

Naši advokati Vam mogu pružiti punu pravnu podršku u oblasti stečajnog postupka, i to:

 • Savetovanje i priprema dokumentacije za pokretanje stečajnog postupka
 • Zastupanje stečajnih poverilaca i stečajnih dužnika u stečajnom postupku
 • Zastupanje stečajnih poverilaca u skupštini poverilaca i odboru poverilaca
 • Pravna podrška i asistencija u postupku reorganizacije
 • Analiza obezbeđenih i neobezbeđenih potraživanja
 • Pravna podrška prilikom kupovine imovine stečajnog dužnika ili stečajnog dužnika kao pravnog lica
Strane investicije

strane-investicije

Želite da investirate u Srbiji?

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners je tu za Vas, pružićemo vam sveobuhvatnu pravnu pomoć u oblasti korporativnog prava, poreza, radnog prava, imigracije, intelektualne svojine, informacionih tehnologija, kao i druge pravne savete posebno prilagođene inostranim kompanijama koje žele da svoje poslovanje prošire u Srbiju.

Ugovori

ugovori

Posedujemo znatno iskusto u pregovaranju i izradi komercijalnih ugovora u raznim industrijskim granama. Našim klijentima pružamo pravnu podršku u rešavanju problema koji se javljaju i proizlaze iz njihovih ugovornih odnosa. Cilj nam je da što bolje razumemo poslovne potrebe naših klijenta i da uvažavajući iste obezbedimo odgovarajuća I efikasna pravna rešenja.

Zaštita podataka

zastita podataka

Advokatska kancelarija Petrović Mojsić & Partners pruža pravne usluge oko svih pitanja u vezi privatnosti i zaštite podataka, kao što su:

 • Pregled postojećih pravila i prakse koja se primenjuje
 • Obuka za rukovodstvo i zaposlene
 • Priprema i sprovođenje pravila, kodeksa ponašanja i internih procedura
 • Savetovanje u slučaju povreda prava na privatnost I zaštitu podataka
 • Usklađivanja sa zakonskom regulativom i procena uticaja poslovanja na privatnost